آریامپ

پروژه ها

ادامه مطلب
تفسیر عکس هوایی پروژه آستارا-1

تفسیر عکس هوایی پروژه آستارا-1

بررسی نوعیت و سابقه کشت و زرع یا احیا عمران و بررسی وجود و یا عدم وجود اعیانی در محدوده تعرفه شده در دهه 40 برای تشخیص مرزهای اصلاحات ارضی و شناسایی اراضی ملی و مستثنیات ، و همچنین اثبات تصرفات قبل از سال 1365 برای شناسایی اراضی ملی موضوع ماده 34

ادامه مطلب
تفسیر عکس هوایی پروژه آستارا-1

تفسیر عکس هوایی پروژه آستارا-1

بررسی نوعیت و سابقه کشت و زرع یا احیا عمران و بررسی وجود و یا عدم وجود اعیانی در محدوده تعرفه شده در دهه 40 برای تشخیص مرزهای اصلاحات ارضی و شناسایی اراضی ملی و مستثنیات ، و همچنین اثبات تصرفات قبل از سال 1365 برای شناسایی اراضی ملی موضوع ماده 34